คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (School of Humanities and Tourism Management)


หลักสูตร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการฯ นิทรรศการและการประชุม (สำหรับปีการศึกษา 2560)
  • Internship Track