คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of Entrepreneurship and Management)


หลักสูตร
  • สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (โปรแกรมภาษาไทย)
  • Entrepreneurship Major (International Program)