คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์


หลักสูตร
  • สาขาวิชาภาพยนตร์
  • สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (สำหรับปีการศึกษา 2560)