คณะศิลปกรรมศาสตร์ (School of Fine and Applied Arts)


หลักสูตร
  • วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์