2560

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
    • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Double Degree)
    • สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
    • สาขาบริหารธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (M.B.A.-SMEs)