คณะวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering)


หลักสูตร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  • โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Double Degree)
    • สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
    • สาขาบริหารธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (M.B.A.-SMEs)