คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (School of Information Technology and Innovation)


หลักสูตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ (สำหรับปีการศึกษา 2560-2561)