คณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)


หลักสูตร
  • วิชาการประชาสัมพันธ์
  • วิชาวารสารศาสตร์
  • วิชาการโฆษณา
  • วิชาศิลปะการแสดง
  • วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • วิชาภาพยนตร์
  • วิชาการสื่อสารตรา