คณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)


หลักสูตร
  • วิชาการประชาสัมพันธ์
  • วิชาวารสารศาสตร์
  • วิชาการโฆษณา
  • วิชาศิลปะการแสดง
  • วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • วิชาภาพยนตร์
  • วิชาการสื่อสารตรา
  • วิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม (สำหรับปีการศึกษา 2561)
  • Innovative Media Production (สำหรับปีการศึกษา 2561)