2561

หลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน)
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การตลาด
  • การตลาดดิจิทัล
  • การวางแผนการเงินและการลงทุน
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (ภาคบ่าย)
  • สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคบ่าย)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่าย)