2558

หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การตลาด (ภาคพิเศษ)
  • การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ)
  • การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (ภาคบ่าย)
  • สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคบ่าย)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่าย)