คณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)


หลักสูตร
 • สาขาการเงิน
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน) (สำหรับปีการศึกษา 2560)
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สำหรับปีการศึกษา 2559)
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการตลาดดิจิทัล (สำหรับปีการศึกษา 2559)
 • สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน (สำหรับปีการศึกษา 2559)
 • สาขาการตลาด (ภาคพิเศษ)
 • สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง
 • สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคบ่าย)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคบ่าย)