คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (School of Architecture)


หลักสูตร
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
  • การออกแบบตกแต่งภายใน (โครงการปริญญาที่สอง)