ข้อควรทราบ

ข้อควรทราบ
 • การคิดคะแนนเฉลี่ย
  • วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม
  • การเพิกถอนวิชา
  • การคิดคะแนนเฉลี่ยเมื่อได้ F
  • การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อลงทะเบียนวิชาที่เคยสอบได้ D หรือ D+
  • การเรียน Summer
  • นักศึกษารอพินิจ
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนปรับรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  • ขั้นตอนการเพิ่ม-ลดวิชา ที่มหาวิทยาลัย
  • ขั้นตอนการเพิ่ม-ลดวิชา ทางอินเทอร์เน็ต
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเทียบโอน
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
  • ขั้นตอนการขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่
  • ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
  • ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีตารางเรียนตรงกัน
  • ขั้นตอนขอลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีตารางสอบตรงกัน (ยื่นเรื่องผ่านอินเทอร์เน็ต)
  • ขั้นตอนการขอทำบัตรแทนบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ (เฉพาะการสอบกลางภาคและปลายภาคเท่านั้น)
  • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  • ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบกลางภาค/ปลายภาค
  • ขั้นตอนการขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษ
  • ขั้นตอนการขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ
  • ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/ภาควิชา
  • ขั้นตอนการขอย้ายรอบ
  • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนวิชาโท
  • ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
  • ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา
  • ขั้นตอนการประกาศเกรดทางอินเทอร์เน็ต
  • ขั้นตอนการขอตรวจสอบผลการเรียน
  • ขั้นตอนการขอลาออก
  • การขอเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
  • การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
  • การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  • การขอใบรับรองอนุปริญญานิติศาสตร์
 • นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • ขั้นตอนการขอแจ้งจบการศึกษา
  • การขอใบรับรองศึกษาเป็นภาคสุดท้าย
  • การขอใบรับรองเรียนครบหลักสูตร กำลังรอฟังผล
  • การขอใบรับรองรอสภา
  • การส่งรูปถ่ายสวมชุดครุยของผู้สำเร็จการศึกษา