ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • หมวดที่ 1  ระบบการศึกษา
 • หมวดที่ 2  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
 • หมวดที่ 3  การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
 • หมวดที่ 4  การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
 • หมวดที่ 5  การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
 • หมวดที่ 6  นักศึกษาพิเศษ
 • หมวดที่ 7  การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
 • หมวดที่ 8  ค่าหน่วยกิตและการคืนเงินค่าหน่วยกิต
 • หมวดที่ 9  ระยะเวลาการศึกษา
 • หมวดที่ 10  การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา
 • หมวดที่ 11  การขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษ
 • หมวดที่ 12  สถานภาพ การจำแนกและการพ้นสถานภาพนักศึกษา
 • หมวดที่ 13  การเทียบชั้นปีของนักศึกษา
 • หมวดที่ 14  การลาพักการศึกษา
 • หมวดที่ 15  การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชา หรือการขอย้ายรอบ
 • หมวดที่ 16  การกลับเข้ามาศึกษาใหม่
 • หมวดที่ 17  นักศึกษาที่กระทำทุจริตในการสอบ
 • หมวดที่ 18  ข้อบังคับ มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา
 • หมวดที่ 19  การสำเร็จการศึกษา
 • หมวดที่ 1  บททั่วไป
 • หมวดที่ 2  วินัยนักศึกษา
 • หมวดที่ 3  การแต่งตั้งคณะกรรมการปกครอง
 • หมวดที่ 4  อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการปกครอง
 • หมวดที่ 5  การสอบสวนและรายงานผลการสอบสวน
 • หมวดที่ 6  โทษและวิธีการลงโทษ
 • หมวดที่ 7  การอุทธรณ์
 • ตารางท้ายข้อบังคับ มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา