คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (School of Humanities and Tourism Management)


หลักสูตร
  • สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หลักสูตรสองภาษา)