คณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)

ปีการศึกษา 2557 (Academic Year 2557)

หลักสูตร
  • สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรสองภาษา)