คณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)


หลักสูตร
  • สาขาการตลาด (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) (เฉพาะปีการศึกษา 2559)
  • สาขาการวางแผนการเงินการลงทุน (หลักสูตรสองภาษา) (เฉพาะปีการศึกษา 2560)