2561


หลักสูตร
  • สาขาการตลาด (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาการวางแผนการเงินการลงทุน (หลักสูตรสองภาษา)